BH80SC Bauhaus 22"x28" Bulletin Sign Holder, Satin Chrome